ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : "Our Soul is for the Benefit of Mankind"

Strategic HRM 9-13 July 2018Career Path Payana for Staffดูงานลูกจ้าง 2561