ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : "Our Soul is for the Benefit of Mankind"

ชี้แจ้ง พ.ร.บ.รดน้ำ ขอพร เทศกาลสงกรานต์ 2559การดำเนินงานตามระบบ LEANทำความเข้าใจ Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรCoP 28 ม.ค. 2559มอบของขวัญปีใหม่ 2559จัดให้ความรู้และตรวจสุขภาพแก่บุคลากรที่เป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม | 15 ต.ค. 2558อบรมการใช้งานระบบเดินทางไปราชการโดยไม่ใช้เงิน
 

การเปลี่ยนสถานภาพ

 การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการทางระบบ Online เท่านั้น

   ข้อบังคับ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2559
   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ 
                    มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ

    ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานภาพ Online    คู่มือการใช้งาน

  - ควรใช้งานด้วย  Chrome   - เข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport
  - หากบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว ไม่สามารถ ลบ ได้
  - เอกสารใบสมัคร มี 2 หน้า ให้พิมพ์หน้าที่ 2 ส่งการเจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงาน
  - ระบบจะปิด (รอบแรก) วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.