เหรียญชายแดน

 

​  ♦  พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2497
​  ♦  ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. 2511
  ♦  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ราชกิจจานุเบกษา 20 พฤษภาคม 2556 (รายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน)
  ♦  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ราชกิจจานุเบกษา 15 สิงหาคม 2559 (รายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน)
  ♦  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2559 (รายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน)

การขอมีบัตรฯผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

แบบฟอร์ม
​  ♦  ไฟล์ Microsoft Word เพื่อจัดทำบัตรเหรียญราชการชายแดน