กลุ่มพนักงานราชการ

 

  คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555  

       รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ

 สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 ผนวก 1 ผนวก 2 ผนวก 3

► การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

► ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 

► ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

► ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

► คำอธิบายแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

► เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ

► สัญญาจ้างพนักงานราชการ

► สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

► ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/26 ลว. 26 ส.ค. 58

ประกาศแนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559​

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547