การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ดึงข้อมูลจาก เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่