หนังสือรับรองการศึกษาใช้สมัครงาน กรณีนักศึกษาจบใหม่ หรือยังไม่ได้ใบปริญญา

จากการที่มีนักศึกษาจบใหม่ และยังไม่ได้ใบรับปริญญามาสมัครงาน มักมีปัญหาในเรื่องหนังสือรับรองการสำเร็จศึกษานั้น

ขอชี้แจงทำความเข้าใจดังนี้

          ในส่วนเอกสารที่ต้องนำมายื่น มักเกิดปัญหาบ่อย ในส่วนของสำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาวุฒิการศึกษา นั้นก็หมายถึง สำเนาใบปริญญานั้นเองครับ

           หากกรณีผู้สมัครงานยังไม่ได้ใบรับปริญญา สามารถใช้หนังสือรับรองการศึกษาแทนได้
โดย หนังสือรับรองนั้นต้องระบุข้อความที่สื่อถึงการสอบไล่ได้ทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรปริญญา และมีวันที่สำเร็จการศึกษา

ยกตัวอย่าง กรณีเป็นนักศึกษา ม.อ.
           ให้ ขอหนังสือรับรองที่มีวันที่จบ และมีคำว่า “ขณะนี้กำลังรอการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยา...”
นั้นก็คือ เกรดออกครบทุกวิชาแล้ว และได้รับการตรวจสอบแล้วว่าศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรกำหนด
อยู่ระหว่างสภามหาวิทยาลัยลงนามอนุมัตินั้นเอง
           ส่วน หนังสือรับรองที่ระบุว่า “คาดว่าสำเร็จการศึกษา...” หรือ “อยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย...” หรือ “รอผลสอบ...” 
หนังสือเหล่านี้ใช้ไม่ได้ครับ เพราะแสดงว่ายังไม่สำเร็จการศึกษา

ต้วอย่างการขอหนังสือรับรองในระบบ MIS Center ม.อ.ปัตตานี
           ให้เลือก หนังสือรอการอนุมัติให้ปริญญา ทั้งนี้ผลการเรียนต้องออกครบทุกวิชา
ทางคณะได้ดำเนินการตรวจสอบรายวิชาที่ลงเรียนได้ครบตามกำหนดของหลักสูตรแล้ว  
และคณะได้ส่งเรื่องถึงงานทะเบียน กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี แล้วด้วย
           

ทั้งนี้หากได้รับการคัดเลือกให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน เมื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน วันที่ลงนามในใบปริญญาต้องเป็นวันที่ก่อนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน และมีหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแล้วด้วย มิฉะนั้นเป็นอันโมฆะ

ว่าที่ร้อยตรี นูรุดดีน มูลทรัพย์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปรับปรุงเนื้อความ 24 พฤษภาคม 2559

ผู้เขียน: 

นูรุดดีน มูลทรัพย์