บุคลากรในงานการเจ้าหน้าที่

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ

นางอิสราภรณ์  รัตนคช 
MRS. ISARAPORN RATTANAKOCH
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
isaraporn.r@psu.ac.th
 


พนักงานมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ)
นางอนงค์  หนูเรือง
MRS. ANONG NURUANG
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
anong.n@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - โครงการพัฒนาบุคลากร
  - การอบรม สัมมนา ภายนอก
  - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - การเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง
  - งานงบประมาณ
  - การโอนย้าย
  - กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น, ประเมินค่างาน
  - บัตรและเหรียญราชการชายแดน
  - การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
  - การเพิ่มวุฒิ, ปรับวุฒิ, ตำแหน่งทางวิชาการ
  - การปรับตำแหน่ง, การเข้าสู่หัวหน้างาน
  - หนังสือรับรองสวัสดิการ ธอส. 
  - เกษียณ, ลาออก
  - การโอนย้าย
  - บรรจุแต่งตั้ง
  - ลาศึกษา ขยายลา กลับเขาปฏิบัติงาน


พนักงานมหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี นูรุดดีน  มูลทรัพย์
Acting 2,LT. NURUDDEEN MOOLSUP
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
nuruddeen.m@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - พัฒนา/ดูแล เว็บไซต์กองและทุกงานในกองธุรการ
  - วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ HR
  - บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
  - ทะเบียนประวัติบุคลากร MIS-DSS, ระบบวันลา
  - ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
  - PSU Passport
  - การสรรหา คัดเลือก บุคลากร
  - บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด
  - กองทุน กบข. ข้าราชการ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำ

  - ระบบเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ใช้เงิน
  - ระบบ Competency Online, TOR Online, Tell Me More
  - การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  - ผู้แทนการขอบัญชีผู้ใช้ PVD Online
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน
  - กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
  - ประกันสังคม
  - การทำประกันอุบัติเหตุ
  - หนังสือรับรองเงินเดือน
  - หนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขออนุญาต
     ให้ซื้ออาวุธปืน

 


พนักงานมหาวิทยาลัย
นายสรธร อุคติ
MR. SORADHORN OUCKATHI
ตำแหน่ง : นิติกร
soradhorn.o@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - การดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณ
  - การสืบสวน/สอบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิด
  - เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  - คดีปกครอง และการดำเนินการตามกฎหมาย
  - การสืบทรัพย์ และการบังคับคดี
  - การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
  - การชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทำวิจัย
  - ตรวจสอบและจัดทำคำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
  - ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญา
  - ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานและแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
    ผู้บริหาร
  - สภาอาจารย์ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
  - การสรรหาคณบดีและผู้บริหาร
  - ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายพนักงานมหาวิทยาลัย
  

นายอารอฟัต ดอเล๊าะ
MR. AROFAT DOLOH
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (3481)
arofat.d@psu.ac.th
งานที่รับผิดชอบ
   - การบริหารอัตรากำลัง
   - การวางระบบงาน
   - การจัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์
     การบริหารทรัพยากรบุคคล
   - การประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนา
     สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
   - การสรรหา คัดเลือก บุคลากร

 

 พนักงานมหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างเปิดสอบคัดเลือก

(อัตราว่าง)
-
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (3720)
@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
  - การทำประกันอุบัติเหตุ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน, ลูกจ้างประจำ
  - เงินกู้ยืม เพื่อการศึกษา, เพื่องานวัฒนธรรม
  - โครงการกู้ยืมสวัสดิการ ประจำปี
  - สรรหาผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการ

(อัตราว่าง)
-
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
-

งานที่รับผิดชอบ
  - โครงการกู้ยืมสวัสดิการ ประจำปี
  - สรรหาผู้รับจ้างเหมาบริการ
  - โครงการพัฒนาบุคลากร
  - การตรวจสุขภาพประจำปี