กองการเจ้าหน้าที่สัญจร : การพัฒนาระบบประเมิน TOR ค่าตอบแทน และอาจารย์พี่เลี้ยง

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

ศุกร์, 2. มิถุนายน 2017

     กองการเจ้าหน้าที่สัญจร เรื่อง การพัฒนาระบบประเมิน TOR ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องค่าตอบแทน และทำความเข้าใจเรื่องอาจารย์พี่เลี้ยง
ของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์