โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ Easy Excel

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

จันทร์, 5. มิถุนายน 2017

         งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ Easy Excel 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 14)

หมวดหมู่ภาพ: