โครงการพัฒนาบุคลากร

"Strategic Human Resource Management" on 9-13 July 2018 at University of Danang, Vietnam.

The staffs of Prince of Sonkla Universiy, Pattani Campus leaded by Ms. Nursahidah Useng Assistant President of Human Resource Development and Organisation Development, Pattani Campus and Ms. Supawadee Siyapong the Director of Administrative Department of Pattani Campus, and 15 personal staffs from each faculty and offices of Pattani Campus participated the training course "Strategic Human Resource Management" on 9-13 July 2018 at University of Danang, Vietnam.

ติดตามความคืบหน้าการจัดทำผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาคุณภาพงานและสมรรถนะสากลของบุคลากรสายสนับสนุน : Career Path Payana for Staff

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

โครงการศึกษาดูงานลูกจ้างสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561

ณ กองกายภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล อ. ศาลายา จ. นครปฐม

HR4ASIA #2: Training Workshop at National University of Laos, Vientiane, Loa PDR

HR4ASIA The 2nd : Training Workshop at National University of Laos, Vientiane, Loa PDR

สัมมนาวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม | 11-12 มกราคม 2561

Career Path (Payana for staff)

โครงการการจัดการและการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม “Career Path (Payana for staff)”
วันที่ 30 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุม แคแสด คณะศึกษาศาสตร์
และวันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบานเย็น และห้องประชุม Business Center โรงแรม พี เอส ยูลอดจ์ จ. ภูเก็ต

The 1st HR4ASIA Training Workshop At Prince of Songkla University, Hat Yai Campus

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ Easy Excel

         งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ Easy Excel 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 14)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดอบรมเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนางาน

งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนางาน
ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี โดยวิทยากร นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส