วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
         เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาเขตปัตตานี ที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กำหนด และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

พันธกิจ
         1. บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
         2. พัฒนาปรับปรุงระบบงานและการให้บริการโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร และผุ้รับบริการ
         3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งในความรู้และความสามารถ พร้อมที่จะให้บริการ อย่างมีคุณภาพและมีจิตบริการ